Huishoudelijk reglement "The Grizzly Line Dancers


Oprichting:
De feitelijke vereniging werd in november 2005, onder initiatief van Andy Fitellaer, opgericht met de naam “The Grizzly Line Dancers”.

Doel:
De vereniging heeft als doel, boven elke levensbeschouwing of politieke overtuiging, alles wat betreft line dance, country en de daarbij horende cultuur te bevorderen.
Om deze cultuur te bevorderen mogen zij allerlei activiteiten organiseren.

Duur:
De duur van de vereniging is onbeperkt en kan te allen tijde ontbonden worden.

Samenstelling:
De vereniging is samengesteld uit:
- Bestuursleden
- Dansende leden
- Steunende leden
- Jeugdleden

Iedereen kan op aanvraag lid worden van de vereniging mits zij door de bestuursleden aanvaard worden.

Rechten en plichten van alle leden:
Rechten:
- Voorstellen doen in het belang van de vereniging.
- Officiële herkenningstekens van de vereniging dragen.
- Aan alle activiteiten van de vereniging deelnemen.
- Genieten van voordelen en diensten door de vereniging aangeboden.

Plichten:
- Het huishoudelijk reglement alsook het dansreglement van “The Grizzly Line Dancers” naleven en eerbiedigen.
- Het jaarlijks lidgeld voor eind januari van het lopende seizoen te betalen.
- Indien een lid zijn lidmaatschap wil opzeggen moet dit schriftelijk gebeuren, hetzij per brief of mail.
- Lidgelden kunnen niet teruggevorderd of overgedragen worden.
- Zich neerleggen bij de beslissingen genomen door de bestuursleden.
 
Bestuursleden:
Betalen 25 of 20 euro lidgeld (aan de hand van het al dan niet actief deelnemen aan de lessen).
Staan in voor het bestuur van de club, en pogen naar inschatting de vereniging zo correct mogelijk te besturen.
Bestaat uit:
-Voorzitter
- Penningmeester
- Secretaris
- Feestbestuurder

Organiseren bestuursvergaderingen:
- Waarbij er democratisch (de helft + 1) gestemd wordt, voorzitter niet meegerekend.
- Waarbij de voorzitter de doorslag geeft bij een evenredig aantal stemmen.
- Waarop de boekhouding wordt voorgelegd door de penningmeester.
- Waarbij er, per vergadering, een vergaderverslag wordt opgesteld door de secretaris. Alle leden kunnen op aanvraag dit vergaderverslag inkijken.
Welke één maal per jaar een algemene ledenvergadering oproepen om de leden te informeren over de vereniging en haar activiteiten.

Dansende leden:
Betalen 25 euro lidgeld (inclusief verzekering).
Mogen de danslessen volgen na het betalen van 3 euro dansgeld (eerste 2 lessen zijn gratis).
De lessen gaan door op dinsdag van 19.30 u. tot 21.00 u. voor halfgevorderden, van 21.00 u. tot 22.00 u. is het herhalingsles gevorderden.
Op donderdag van 19.00 u. tot 20.30u voor beginners en van 20.30u tot 22.00u voor gevorderden.
In Zaal D'Ouwe kerk
Lage kaart 664
2930 Brasschaat
Worden eenmaal per jaar uitgenodigd op een algemene ledenvergadering:
- Alwaar zij worden geïnformeerd over de vereniging en haar activiteiten.
- Alwaar zij hun mening mogen delen met het bestuur.
Mogen aan alle activiteiten deelnemen maar dienen wel een herkenningsteken van de vereniging te dragen indien gewenst (zie dansreglement).

Steunende leden:
Betalen 20 euro lidgeld (exclusief verzekering).
Kunnen de danslessen niet volgen, maar zijn elke dinsdag en donderdag uitgenodigd voor een gezellige “babbel”.
Worden eenmaal per jaar uitgenodigd op een algemene ledenvergadering:
- Alwaar zij worden geïnformeerd over de vereniging en haar activiteiten.
- Alwaar zij hun mening mogen delen met het bestuur.

Jeugdleden:
Zijn leden onder de achttien jaar en hebben dezelfde rechten en plichten als dansende leden maar moeten bij inschrijving de goedkeuring hebben van één van de ouders/voogd.
Betalen 20 euro lidgeld (inclusief verzekering).
Ook jeugdleden mogen deelnemen aan activiteiten maar dienen begeleid te zijn door één van de ouders/voogd.

Lidgelden:
Lidgelden dienen ten laatste in januari van ieder jaar betaald te worden.
Leden die zich vanaf juli inschrijven betalen slechts de helft van het lidmaatschap tot januari.
Lidgelden of delen ervan kunnen onder geen enkele voorwaarde teruggevorderd of overgedragen worden.

Clubeigendom:
Al het materiaal, gereedschappen en alle toebehoren aangekocht of geschonken door/aan de vereniging blijft onder alle omstandigheden eigendom van de vereniging.

Uniform
- Zwart hemd met clublogo (aan te kopen via de club)
- Zwart T-shirt met clublogo.
- Zwarte (jeans)broek.
- Zwarte boots (eventueel zwarte schoenen of laarzen zonder hak, met zwarte sokken).
- Zwarte cowboyhoed.
Deze combinatie wordt verwacht op demo’s of stoeten. Op uitstap volstaan hemd en/of T-shirt.

Demonstraties of stoeten:
Er wordt door de vereniging aan verschillende activiteiten deelgenomen.
De kosten en de opbrengsten hiervan zijn voor de clubkas.
Bij dronkenschap kan deelname aan demo’s en stoeten geweigerd worden.
Voor meer details gelieve het dansreglement te raadplegen.

Sancties:
Wanneer een lid het huishoudelijk en/of het dansreglement overtreedt zal hij/zij berispt worden met een waarschuwing. Bij de tweede overtreding zal datzelfde lid permanent geschorst worden tenzij het bestuur een tijdelijke schorsing overweegt.
Gebruik van drugs en/of verdovende middelen wordt onmiddellijk bestraft met permanente schorsing